Српски језички атеље > Језик је огледало душе

Речници српског језика

(1/1)

J o e:
Општи дескриптивни (нормативни) речници

* Речник српскохрватског књижевног и народног језика. (1959–). Београд: Српска академије наука и уметности. (Досад објављено 18 томова, до речи оцарити.)
* Речник српскохрватскога књижевног језика I–VI. (1967–1976). Нови Сад: Матица српска. (У прва два тома и Матица хрватска, из Загреба.)
* Речник српскога језика [једнотомни]. (12007, 22011). Нови Сад: Матица српска.
* Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–XXIII. (1880–1976). Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Речници нових речи

* Ћирилов, Јован. (1991). Нови речник нових речи. Речи, изрази и значења преузети из других језика или настали у српскохрватском језику после Другог светског рата. Београд: Бата.
* Клајн, Иван. (1992). Речник нових речи. Нови Сад: Матица српска.
* Оташевић, Ђорђе. (2003). Обратни речник нових и незабележених речи. Београд: Алма.
* Оташевић, Ђорђе. (2007). Мали енглеско-српски речник нових речи. Београд: Алма.
* Оташевић, Ђорђе. (2007). Мали руско-српски речник нових речи. Београд: Алма.
* Оташевић, Ђорђе. (2008). Мали речник нових речи. Београд: Алма.
* Оташевић, Ђорђе. (2008). Велики речник нових и незабележених речи. Београд: Алма.
* Васић, Вера, Прћић, Твртко, Најгебауер, Гордана (2001). Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama. Нови Сад: Филозофски факултет.
Речници страних речи

* Клајн, Иван, Шипка, Милан. (12006…). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.
* Вујаклија, Милан. (1991). Лексикон страних речи и израза. Београд: Просвета. [И бројна друга, старија и новија издања.]
* Klaić, Bratoljub (1990). Rječnik stranih riječi. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske. [И бројна друга, старија и новија издања.]
* Škaljić, Abdulah. (1966). Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost.
Етимолошки речници

* Skok, Petar. (1971–1974). Etimologijski rjčenik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–IV. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
* Бјелетић, М., Влајић Поповић, Ј.,  Лома, А., Петровић, С. (2003–). Етимолошки речник српског језика. Београд: Српска академија наука и уметности. [Досад објављена 2 тома.]
Речници синонима

* Lalević, Miodrag. (11974, 22004). Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezika. Beograd: Nolit.
* Ћосић, Павле и сарадници. (2008). Речник синонима. Београд: Корнет.
Фразеолошки речници

* Оташевић, Ђорђе. (2012). Фразеолошки речник српског језика. Нови Сад: Прометеј.
* Matešić, Josip. (1982). Frazeološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
Речници жаргона

* Andrić, Dragoslav. (11976). Dvosmerni rečnik srpskog žargona i žargonu sličnih reči i izraza. [(22005). Београд: Zepter Book World.]
* Герзић, Боривој. (2012). Речник српског жаргона. Београд: Б. Герзић.
Обратни речници

* Николић, Мирослав. (2000). Обратни речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска, Београд: Институт за српски језик САНУ, Палчић.
* (Matešić, Josip. (1965–1967). Ruckläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen. Wiesbaden:  Harrassowitz.)
Фреквенцијски речници

* Васић, Смиљка, Васић, Драгољуб. (2004). Фреквенцијски речник савременог српског језика : полазне основе новије српске прозе. Београд : Институт за педагошка истраживања.
* …
Асоцијативни речници

* Пипер, Предраг, Драгићевић, Рајна, Стефановић, Марија. (2005). Асоцијативни речниксрпскога језика. Београд: Београдска књига, Филолошки факултет, Службенилист.
Семантичко-деривациони речник

* Гортан Премк, Даринка, Васић, Вера, Недељков, Љиљана. (2003). Семантичко-деривациони речник. Свеска 1: Човек — делови тела. Нови Сад: Филозофски факултет.
* Гортан Премк, Даринка, Васић, Вера, Недељков, Љиљана. (2006). Семантичко-деривациони речник. Свеска 1: Човек — унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке особине, сродство. Нови Сад: Филозофски факултет.
Састављено на основу:
http://www.scribd.com/doc/20881640/Predavanja-iz-leksikologije-Rajna-Dragicevic

Навигација

[0] Списак порука

Пређи на пуно издање