Српски језички атеље

Српски језички атеље => Граматика => Прозодија => Тему започео: nemanja у 7. 01. 2015. у 13.10

Наслов: Aorist – postakcenatske dužine
Поруку послао: nemanja у 7. 01. 2015. у 13.10
Pozdrav.

Da li postoji neko pravilo, tj. kako da znam kada aorist u 1, 2. ili 3. licu jednine ima postakcenatsku dužinu?

Recimo, barem tako piše u ’’žutoj’’ gramatici, glagoli òrati i písati pripadaju II glagolskoj vrsti, međutim, prvi glagol ima postakcenatske dužine za 2. i 3. l. jd. (òrah,ȍrā,ȍrā), dok glagoli písati nema (písah, písa, písa). Zašto?

Slično je sa VI glagolskom vrstom – nòsiti (nòsih, nòsī, nòsī) i  vȉdeti (vȉdeh, vȉde, vȉde), mada nisam potpuno siguran jer 2. i 3. l. jd. glagola vȉdeti nije akcentovano.

Što se tiče VII glagoske vrste (primer je glagol dr̀žati), tu sva lica jednine imaju dužinu (dr̀žāh, dr̀žā, dr̀žā). Da li to važi za s v e  glagole VII vrste?
Наслов: Одг.: Aorist – postakcenatske dužine
Поруку послао: Duja у 7. 01. 2015. у 16.19
Malo se o tome pričalo ovde:

http://forum.srpskijezickiatelje.com/index.php?topic=2045.msg21015;topicseen#msg21015

Sve u svemu, ja te dužine uopšte nemam niti ih osećam.  [pardon]
Наслов: Одг.: Aorist – postakcenatske dužine
Поруку послао: J o e у 7. 01. 2015. у 16.28
Ако заиста тако стоји за држати, то је грешка. Могуће је или др̀жа или др̏жа̄.

Сва лица осим 2. и 3. једнине увек имају акценат инфинитива у аористу (дужине ће бити онда од основе, а не од аориста: по̀че̄х, у̀мре̄смо, за̀кле̄ше се). 2. пак и 3. лице код глагола којима се аористна основа завршава на -а, -и, -у имају дужину само ако је испред њих силазни акценат: то су сви који иначе имају силазни (пли̏ва̄, си̏лӣ, бри̏нӯ) и они који узлазни претварају у силазни, било без померања места акцента, било с померањем (за̏држа̄, по̏корӣ; по̏гледа̄, у̏снӣ, за̏бринӯ, ). Они који се завршавају на имају дужину само ако је имају у основи, без обзира на све остало (ви̏де, са̏мле; по̏че̄). Све исто важи и ако су слогови дуги, само што се увек преносе у виду краткосилазног.

Правила када у 2. и 3. л. узлазни акценат основе остаје на претпоследњем слогу а када се преноси (др̀жа/др̏жа̄, придр̀жа/при̏држа̄, ка́за/ка̑за̄, пока́за/по̏ка̄за̄), нешто су компликованија и данас измењена у односу на оно што стоји у граматичкој литератури.
Наслов: Одг.: Aorist – postakcenatske dužine
Поруку послао: nemanja у 7. 01. 2015. у 17.42
Hmmm, evo probao sam od svake vrste da poneki glagol da promenim u aoristu, ako možeš da proveriš, bilo bi odlično. Hvala u svakom slučaju na iscrpnom objašnjenju.  :like:

SEĆI (sȅkoh, sȇče)
NASLAGATI (naslа́gah; naslа́ga ili nȁslаgа̄ ili nȁslа̄gа̄ ?)
OTKINUTI (о̀tkinuh; ȍtkinū)
TROVATI (tròvah, trȍvа̄ )
RAZUMETI (razùmeh, razùme)
KOSITI (kòsih, kȍsī)
CRVENETI (crvѐneh, crvѐne)
ODRŽATI (odr̀žah, ȍdržā)
IZUMRETI (izùmreh, ȉzumrē)
 
Sad ću opet da smaram.  :hehe: Da li postoji pravilo kada uzlazni akcenat iz 1. l. jd. prelazi u silazni u 2. i 3. l. jd?
Наслов: Одг.: Aorist – postakcenatske dužine
Поруку послао: J o e у 7. 01. 2015. у 18.10
Нема на чему.

SEĆI (sȅkoh, sȇče) Ово се̑че је изузетак од свих системских правила, јер узима акценат презента.
NASLAGATI (naslа́gah; naslа́ga ili nȁslаgа̄ ili nȁslа̄gа̄ ?) на̏сла̄га̄
OTKINUTI (о̀tkinuh; ȍtkinū)  :check:
TROVATI (tròvah, trȍvа̄ ) тро̀ва/тро̏ва̄
RAZUMETI (razùmeh, razùme) ра̏зуме/разу̀ме
KOSITI (kòsih, kȍsī) ко̏сӣ/ко̀си
CRVENETI (crvѐneh, crvѐne) црвѐне/цр̏вене
ODRŽATI (odr̀žah, ȍdržā) о̏држа̄/одр̀жа
IZUMRETI (izùmreh, ȉzumrē)  :check:

Иако, као што видиш, постоји велики број дублета, од којих је један чешћи, могло би се уопштити да облици без префикса и уопште двосложни облици аориста те́же̄ да чувају акценат инфинитивне основе у свим лицима, док они с префиксом или вишесложни (3+) теже да превуку краткосилазни на први слог.

Више о свему томе имаш код Стевановића (О данашњем акценту аориста).
Наслов: Одг.: Aorist – postakcenatske dužine
Поруку послао: nemanja у 21. 02. 2015. у 20.46
Ja, izgleda, zaboravio da se zahvalim.  :blush:
Hvala!
Наслов: Одг.: Aorist – postakcenatske dužine
Поруку послао: Бруни у 21. 02. 2015. у 21.18
Preporučio si poruku, to se isto računa kao "hvala" ;)